Общи условия:

I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между АКД Интернешънъл“ ЕООД , гр. Пловдив, ул. Пере Тошев 9, ЕИК 206365997, представлявано от Мехмед Али, наричано по-долу за краткост Доставчик, и клиентите, наричани по-долу Ползватели, на онлайн книжарница www.HubavaKniga.bg, наричан по-долу Онлайн книжарница.

 

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

 • Наименование на Доставчика: „АКД Интернешънъл“ ЕООД;
 • Седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. Пере Тошев 9;
 • Адрес за упражняване на дейността: гр. Пловдив, ул. Пере Тошев 9;
 • Данни за кореспонденция: с. Розино, ул. Христо Ботев 13, E-mail: HubavaKniga@gmail.com, тел: +359 895 757260;
 • Вписване в публични регистри:ЕИК 206365997;
 • Надзорни органи:

Комисия за защита на личните данни  

гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,

тел.: +359 2 91 53 518

Email: kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

Комисия за защита на потребителите  

гр. София, пл.”Славейков” №4А, ет.3, 4 и 6,

тел.: +359 2  980 25 24 факс: +359 2  988 42 18

гореща линия: 0700 111 22

Уеб сайт: www.kzp.bg

 

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ОНЛАЙН КНИЖАРНИЦА 

Чл. 3. Онлайн книжарница e книжарница във виртуалното пространство, достъпен на адрес в Интернет www.HubavaKniga.bg, чрез който Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от Онлайн книжарница стоки, включително следното:

 • Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на Онлайн книжарницаи използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;
 • Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с Онлайн книжарницачрез интерфейса на страницата на Онлайн книжарница достъпна в Интернет;
 • Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от Онлайн Книжарница;
 • Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с Онлайн книжарницасъгласно поддържаните от Онлайн книжарницаначини за разплащане;
 • Да получават информация за нови стоки предлагани от Онлайн книжарница;
 • Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
 • Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона предимно чрез интерфейса на страницата на Онлайн книжарницав Интернет;

Чл. 4. Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

Чл. 5. (1) Ползвателите сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от Онлайн книжарница чрез интерфейса на Доставчика, достъпен на страницата му в Интернет на адрес www.HubavaKniga.bg или друго средство за комуникация от разстояние.

(2) Ползватели на услугата Онлайн книжарница могат да  бъдат само лица, които могат да направят валидно и обвързващо ги волеизявление и са навършили 18 г.

(3) По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса стоки.

(4) Ползвателите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на Онлайн книжарница и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Доставчика на адреса на Онлайн книжарница в Интернет.

(5) Доставчикът доставя заявените от Ползвателите стоки в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на електронния магазин и съгласно настоящите общи условия.

(6) Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките.

 

IV. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

Чл. 6. (1) За да използва Онлайн книжарница за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Ползвателят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп, в случаите в които електронният магазин изисква регистрация.

(2) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателя, чрез регистрация по електронен път в сайта на Доставчика.

(3) С попълване на данните си и натискане на бутоните “Да, приемам” и “Регистрация”, Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

(4) Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Ползвателя електронен адрес, на който се изпращат и информация за активиране на регистрацията.

(5) При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.

(6) При извършване на регистрация Ползвателят следва да се запознае с Политика за защита на личните данни на www.HubavaKniga.bg и да приеме личните му данни да се обработват при записаните в нея условия.

(7) В случай че за регистрация на Ползвателя се използва профил в уеб социални мрежи или други мрежи, страна по договора е лицето, което е титуляр на използвания за регистрацията профил в съответната социална или друга мрежа. В този случай Доставчикът има право на достъп до данните, необходими за идентифициране на Ползвателя в съответната социална или друга мрежа.

 

V. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Чл. 7. (1) Ползвателите използват предимно интерфейса на страницата на Доставчика, за извършване на покупко-продажба на предлаганите от Доставчика стоки в Онлайн книжарница.

(2) Покупко-продажбата се извършва на български език.

(3) Ползвателят закупува стока, предлагана от Доставчика на адрес www.HubavaKniga.bg

(4) За извършване на покупко-продажба Ползвателят използва данните, предоставени при регистрация (ако е задължителна такава). В случай, че регистрацията на потребителски профил не е създадена, Ползвателят се задължава да предостави име, фамилия, телефон за връзка и адрес за доставка на закупените от него стоки от Онлайн книжарница на www.HubavaKniga.bg 

(5) Доставчикът се задължава да информира Ползвателя за всички подробности, нередности, неналична стока и т.н. по електронен път или чрез телефонно обаждане на предоставения от Ползвателя телефон за контакт.

(6) Покупко-продажбата се счита за извършена в момента, в който Ползвателят премине през всички стъпки на пазаруването от Онлайн книжарница www.HubavaKniga.bg. и получи номера на своята електронна покупка.

(7) Доставчикът изпраща информация за направената онлайн покупка на електронния адрес на Ползвателяпредоставен по време на извършване на покупко-продажбата.

(8) Доставчикът доставя стоките на посочения от Ползвателите адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от Ползвателите данни са неверни или заблуждаващи.

 

Чл. 8. (1) Ползвателите извършват покупко-продажба с Доставчика по следната процедура:

 • Извършване на регистрация в Онлайн книжарницаи предоставяне на необходимите данни, ако Ползвателят няма до този момент регистрация в Онлайн книжарница; 
 • Влизане в системата за извършване на поръчки на Онлайн книжарница чрез идентифициране с име и парола;
 • Избиране на една или повече от предлаганите стоки на Онлайн книжарница и добавянето им към списък със стоки за покупка;
 • Предоставяне на данни за извършване на доставката;
 • Избор на метод за плащане на цената;
 • Потвърждение на поръчката;

(2) Ползвателите имат възможност да извършат покупка от Онлайн книжарница без да е задължително регистрирането на потребителски профил. Пазаруване като гост без регистрация в сайта на Доставчика става по следния начин:

 • Посещение на електронния магазин на Доставчика на адрес HubavaKniga.bg 
 • Избиране на една или повече от предлаганите стоки наОнлайн книжарница и добавянето им към списъка със стоки за покупка
 • Предоставяне на данни за извършване на доставката
 • Избор на метод за плащане на цената
 • Потвърждение на поръчката

 

VI. ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА. ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл. 9. (1) Основните характеристики на стоките с цел подпомагането на направата на информиран избор при покупката на продукта, предлагани от Доставчика са определени в детайлната страницата на всяка стока на сайта на Онлайн книжарница.

(2) Цената на стоките с включени всички данъци се определя от Доставчика в детайлната страницата на всяка стока в сайта на Онлайн книжарница.

(3) Стойността на пощенските и транспортните разходи, невключени в цената на стоките, се определя от Доставчика и се предоставя като информация на Ползвателите в един от следните моменти:

– В детайлната страницата на всяка стока представена в Сайта на Доставчика на Онлайн книжарница – При избиране на стоките за извършване на покупко-продажба;

(4) Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора се определя в настоящите общи условия, както и информацията, предоставена на Ползвателя в сайта на Доставчика.

(5) Информацията, предоставяна на Ползвателите по този член е актуална към момента на визуализацията й на сайта на Доставчика на Онлайн книжарница преди сключването на договора за покупко-продажба и се допуска наличието на разминавания между обявените и действителните размери, цветовете и промени в дизайна на продуктите и техните опаковки, за което Доставчика не носи отговорност, публикуваната на сайта информация за цветове и размери трябва да се тълкува като ориентировъчна.

(6) Доставчикът задължително посочва условията за доставка на отделните стоки в сайта на Онлайн книжарница.

(7) Доставчикът посочва преди финализиране на покупко-продажбата общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея стоки.

(8)  В случай, че плащането е направено с банкова карта, Възстановяването на суми се извършва, чрез нареждане на обратна операция по картата с която е направено плащането в срок от 14 дни.

Чл. 10. (1) Ползвателят се съгласява, че Доставчикът има право да приема авансово плащане за сключените с потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.

(2) Потребителят избира самостоятелно дали да заплати на Доставчика цената за доставка на стоките преди или в момента на доставката им.

Чл. 11. (1) Ползвателят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да върне закупената стока от  Онлайн книжарница www.HubavaKniga.bg в срок от 14 календарни (работни и неработни включително) дни, считано от датата на получаване на стоката, като транспортните разходи са отговорност на Купувача (Ползвателя).

(2) В случай, че потребителят упражни правото си на отказ по ал. 1, Доставчикът е задължен да му възстанови в пълен размер платените от потребителя суми не по-късно от от 14 календарни (работни и неработни включително) дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор. От сумата, която потребителят е платил по договора, се удържат разходите за връщане на стоката, освен ако потребителят е върнал стоката за своя сметка и е уведомил за това Доставчика и разходите по изпращане на стоката, освен ако не са били за сметка на Ползвателя.

(3) Потребителят се задължава да съхранява получените от Доставчика стоки, тяхното качество, цялост, опаковка и безопасност по време на срока по ал. 1.

Чл. 12. (1) Срокът на доставка на стоката и началният момент, от който тече, е определен за всяка стока поотделно при извършване на покупко-продажба с потребителя чрез сайта на Доставчика на Онлайн книжарница, освен ако стоките са поръчани в една доставка.

(2) Ако Доставчикът не може да изпълни доставката поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това потребителя и да възстанови платените от него суми (ако Ползвателят е заплатил предварително чрез един от предложените платежни методи), в случай, че Ползвателят не желае да избере друга стока, с която да замени неналичната.

(3) В случаите, когато Доставчикът не разполага с поръчаните стоки, той има право да предложи на потребителя стоки със сходни характеристики, същото качество и цена.

(4В случай на упражняване на право на отказ от покупка на стоки по ал. 3, разходите по връщането на стоките са за сметка на Доставчика.

Чл. 13. (1) Доставчикът предава стоките на потребителя след удостоверяване на изпълнението на изискванията и наличието на обстоятелствата по чл. 61 от Закона за защита на потребителите.

(2) Доставчикът доставя и предава стоката на Ползвателя в определения при покупко-продажбата срок.

(3) Ползвателят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й от Доставчика и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика.

 

VII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 14. (1) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни и европейското законодателство.

(2) От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Доставчикът ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на регистрацията.

(3) Доставчикът приема и обявява на сайта си Политика за защита на личните данни, достъпна на адрес www.HubavaKniga.bg, с които всеки ползвател на сайта следва да се запознае.

Чл. 15. (1) Във всеки момент, Доставчикът има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

(2) В случай, че по някаква причина Ползвателят е забравил или изгубил своите име и парола, Доставчикът има право да приложи обявената “Процедура за изгубени или забравени имена и пароли”, достъпна на адрес: www.HubavaKniga.bg/customer/account/forgotpassword/

 

VIII. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 16. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички Ползватели на Онлайн книжарница, които имат регистрация.

(2) Доставчикът и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя след изричното му уведомяване от Доставчика и ако Ползвателят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля.

(3) Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя, при регистрацията. Ползвателят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

Чл. 17. Доставчикът публикува тези общи условия на адрес www.HubavaKniga.bg заедно с всички допълнения и изменения в тях.

 

IX. ДОСТАВКА НА КНИГИ НА ЧУЖД ЕЗИК

Онлайн книжарница предлага огромен брой литература на чужд език, намиращи се в категория “Книги на чужд език” в онлайн магазин www.HubavaKniga.bg. Всички книги от тази категория се внасят от различни държави като срокът за доставка е 10-20 работни дни!

За улеснение на онлайн потребителите избраните за покупка книги могат да бъдат заплатени и с наложен платеж при доставка с куриер. При онлайн поръчка на книги на чужд език намаление на притежателите на карта ISIC (студентска/ученическа), IYTC (младежка), ITIC(преподавателска) не се прилага!

Всеки потребител в онлайн магазин www.HubavaKniga.bg може да направи поръчка на продукт от категория  “Книги на чужд език”.

Чл. 18. В случай, че Вашата кошница съдържа само и единствено продукт/-и от категория  “Книги на чужд език”, моля имайте предвид следното:

 • Поръчката може да бъде направена като гост-потребител и регистрацията в онлайн магазин  HubavaKniga.bgне е задължителна.
 • При изпращане на поръчката, на e-mail адреса, който сте посочили, ще получите обратен e-mail с детайлите на вашата поръчка.
 • При поръчка на чуждестранна литература от категория  “Книги на чужд език”стойността на доставката се изчислява допълнително и се начислява към стойността на продуктите при финализиране на поръчката.

Чл. 19. В случай, че Вашата кошница е комбинирана, т.е. съдържа артикули от секция “Книги на чужд език” и друг тип продукти от останалите секции (включително и книги на български език) от онлайн книжарница www.HubavaKniga.bg, моля имайте предвид следното:

 • Вашата поръчка може да бъде разделена на две отделни – едната с доставка от България и другата с доставка от чужбина и различните артикули от двете поръчки да са с различна стойност на доставката и изискват различно време за доставка!
 • Продуктите, различни от “Книги на чужд език”ще Ви бъдат доставени в срок до 7 работни дни като стойността на доставката е 3.90 лв. (освен в случаите, когато стойността на тази част на поръчката е над 500 лв. – тогава доставката е безплатна).

При този тип поръчка и Онлайн разплащане (когато Вашата кошница съдържа освен литература на чужд език и друг тип продукти) от Онлайн книжарница www.HubavaKniga.bg се заплаща общата сума на двете поръчки ако са разделени на две!

 

X. ЕЛЕКТРОНЕН БЮЛЕТИН – NEWSLETTER

Чл. 20. С регистрацията си и съгласяването с Общите условия за използване на сайта, всеки потребител може да даде съгласието си, съгласно Политиката за защита на личните данни на www.HubavaKniga.bg да получава информационни бюлетини от www.HubavaKniga.bg, съдържащи информация за текуши промоции и активности, както и организирането на бъдещи такива с търговска и маркетингова цел.

Чл. 21. Записването за получаване на бюлетин е възможно и без задължителна регистрация в сайта. Всеки онлайн потребител може да заяви получаване на информационен бюлетин, използвайки бутон “Записване за Newsletter”, който се намира в долната част на сайта!

Чл. 22. Отказа си от получаването на бюлетин потребителите могат да изразят по всяко време, използвайки приложения линк, намиращ се във всеки електронен бюлетин, или изпращайки e-mail с текст DELETE на HubavaKniga@gmail.com. Отказът от получаването на информационен бюлетин не означава отказ от регистрация в сайта (в случай, че е налице такава).

 

XI. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 23. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на www.HubavaKniga.bg

(Последна актуализация 24.05.2021 г.)

 

* Технически консултации Online през сайта, или по телефон, може да бъдат направени в рамките на работното време: от 9:00 до 18:00 часа, от понеделник до петък (с изключение на всички официални почивни празници в България) на телефони: +359 88 25524 22 или на  e-mail: HubavaKniga@gmail.com